previous <-- --> nextOrange Florence, 1957
oil on canvas, 40" x 31"